Inhoud cursus ‘Medewerker inzameling- en beheer van gevaarlijke afvalstoffen’

 

Branches

Alle branches.

Doelgroep

Het uitvoerend en begeleidend personeel van de inzamel- en opslagdepots t.b.v. verbrandingsinstallaties, afvaloverslagstations, brengvoorzieningen, milieuparken, mobiele inzamelstations, recyclingbedrijven.

Achtergrond

Op afvalverwerkingsinrichtingen (stortplaatsen en verbrandingsinstallaties), afvaloverslagstations, milieustraten (brengvoorzieningen voor grof huisafval), en recyclingbedrijven wordt KCA aangeboden, of wordt dit door het controlerend en verwerkend personeel aangetroffen in de te controleren vrachten. Dat KCA moet op de geëigende wijze worden verpakt, opgeslagen en afgevoerd. In de onderomschreven basisopleiding wordt ingegaan op het waarom en hoe van een adequate controle en acceptatie, en het (veilig) werken met, en opslaan van KCA. Deze basisopleiding is ook geschikt voor het accepteren, controleren en beheren van het uit bedrijven afkomstig KGA.


Doel van de cursus

De deelnemer kan na het volgen van deze basisopleiding op verantwoorde wijze omgaan met KCA en andere gevaarlijke afvalstoffen. Hij kan dit afval als zodanig herkennen, weet hoe dit verpakt moet worden, kan de veiligheidsvoorschriften naleven, en kan dienaangaand de aanbieders en belanghebbende derden voorlichten.


Inhoud van de cursus

Theorie

  • wat zijn afvalstoffen en wat is gevaarlijk afval
  • inleiding wet- en regelgeving
  • herkomst en bestemmingen, inzamel- en verwerkingsmethoden
  • inleiding natuurkunde en chemie
  • categorie-indelingen
  • opslag en beheer, afvoer en registratie
  • controle op KCA
  • gevaareigenschappen en voorzorgsmaatregelen
  • veiligheidsvoorzieningen en beschermings-middelen.

Praktijk

  • “excursie” van de deelnemers in het eigen bedrijf, onder begeleiding van een ter zake kundige docent/begeleider.

Ter plekke wordt de handelwijze van het personeel in het bedrijf besproken en geanalyseerd, en komen (indien nodig) veilige alternatieven aan de orde.


Vereist instroomniveau

De deelnemer dient de Nederlandse taal voldoende in voldoende mate te beheersen.


Cursusduur

2 dagen of 4 dagdelen/avonden. Indien gewenst kan deze cursus worden verzorgd in een aangepaste tijdsduur.


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop goede diensten zal bewijzen als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt (5 jaar geldig).


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

in-company.


Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.