Inhoud cursus ‘Keurmeester hijsmiddelen en valbeveiliging (NEN 818 en NEN 361/363)’

Doelgroep

Medewerkers die belast zijn/worden met het onderhouden en/of keuren van hijsmiddelen en persoonlijke valbeveiliging.
Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van hijsmiddelen en valbeveiligingsmiddelen verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mag ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze training worden medewerkers opgeleid als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).


Achtergrond

Uit wettelijke en veiligheidsoverwegingen is het van belang dat het in gebruik zijnde hijsmiddelen (hijskettingen, staalkabels, hijsbanden) en persoonlijke valbeveiliging (harnasgordels valbeveiligingssystemen) tijdig worden gekeurd. De wet schrijft voor, dat dit op zodanig gekozen tijdstippen geschiedt, dat de kans op lichaamsletsels en/of materiële schade zo klein mogelijk is. Een gangbare frequentie voor normaal gebruikt materieel is eenmaal per jaar. Deze praktijkcursus leert de deelnemers hijsmiddelen en persoonlijke valbeveiliging te keuren en registreren volgens de wettelijke voorschriften en de NEN 818, – 361, -363.


Doel van de cursus

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van hijsmiddelen en persoonlijke valbeveiliging: hijskettingen, staalkabels, hijsbanden volgens de norm NEN 818. Persoonlijke valbeveiliging: harnasgordels volgens EN 361 en valbeveiligingssystemen volgens EN 363. De deelnemers leren de hijsmiddelen en persoonlijke valbeveiliging op de juiste wijze te keuren.


Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit een theorie gedeelte, gevolgd door praktijkgedeelte. Tijdens de theorie wordt aandacht besteed aan van toepassingzijnde wet- en regelgeving, soorten hijsmiddelen en valbeveiliging, materiaalsoorten, constructief inzicht, uitvoeren keuringen, afkeurcriteria, toepassing checklisten soorten materieel, registratiemethoden. Tijdens het praktische gedeelte wordt geoefend in het keuren van hijsmiddelen en valbeveiliging.


Cursusduur

1 dagdeel


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs € 255,00 p.p. excl. btw.