Inhoud cursus ‘Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP)’

 

Branches

Wegenbouw-, grondverzet- en andere ondernemingen, die droge, in situ- en/of natte saneringswerken (sanering van respectievelijk landbodem en waterbodem) voorbereiden, begeleiden, uitvoeren en/of daarover directievoeren.

Doelgroep

Deze cursus met dit cursusboek is bedoeld om degenen die de bodemsanering voorbereiden (werkvoorbereider) en degenen
die leiding geven (de kwaliteitsverantwoordelijke persoon) een aantal veiligheidskundige, milieukundige en uitvoeringsgerichte handgrepen te geven voor het doen slagen van een bodemsaneringsproject.

Achtergrond

De BRL 7000 eist dat de kwaliteitsverantwoordelijke uitvoerders van bodemsaneringen (“kwaliteitsverantwoordelijk persoon” ofwel KVP), en de bij de bodemsaneringen betrokken werkvoorbereiders onder andere de noodzakelijke kennis hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren. Deze cursus verstrekt KVP-ers en werkvoorbereiders de nodige kennis. Voor de duidelijkheid: met bodemsanering worden zowel landbodem-, waterbodem- en in-situ saneringen, alsook tijdelijke uitplaatsingen van verontreinigde grond bedoeld..


Doel van de cursus

De deelnemer beschikt na afronding van deze cursus over een aantal veiligheidskundige, milieukundige en uitvoeringsgerichte handgrepen voor het doen slagen van een bodemsaneringsproject.


Inhoud van de cursus

Onderwerpen van deze cursus:

  • technieken van bodemsanering
  • medebepalende aspecten bij het saneringsresultaat zoals grondsoort, grondwaterstand, weersomstandigheden
  • documentatie en registraties
  • relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-Gc
  • BRL 7000 met bijbehorende protocollen
  • Beoordelingsrichtlijnen (BRL) t.b.v. andere met bodemsanering verband houdende werkzaamheden
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bij de bodemsanering betrokken personen en instanties
  • wetgeving, waaronder Wet bodembescherming, Besluit en Regeling bodemkwaliteit, Besluit en Regeling Uniforme saneringen

Vereist instroomniveau

De deelnemer dient in het bezit te zijn van diploma DLP (deskundig Leidinggevende Persoon saneringsprojecten) en certificaat asbestherkenning.


Cursusduur

1 dag


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een persoonscertificaat waarop de behaalde competenties omschreven zijn.


Locatie van de cursus

In principe op iedere gewenste plaats in Nederland mogelijk. Locatiekeuze geschiedt op basis van het aantal en de spreiding van de aanmeldingen.


Organisatiemogelijkheden

Open inschrijving en in-company.


Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.