Inhoud cursus ‘Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP)’

Branches

Wegenbouw-, grondverzet- en andere ondernemingen, die droge, in situ- en/of natte saneringswerken (sanering van respectievelijk landbodem en waterbodem) voorbereiden, begeleiden, uitvoeren en/of daarover directievoeren.


Doelgroep

Deze cursus is bedoeld om aan degene die de bodemsanering voorbereiden (werkvoorbereider) en degene
die leidinggeven ( kwaliteitsverantwoordelijke persoon) een aantal veiligheidskundige-, milieukundige- en uitvoeringsgerichte handgrepen te geven voor het doen slagen van een bodemsaneringsproject.


Achtergrond

BRL (beoordelingsrichtlijn) 7000 eist dat de kwaliteitsverantwoordelijke uitvoerders (KVP) en werkvoorbereiders op bodemsaneringen de noodzakelijke kennis hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren. Met bodemsanering worden zowel landbodem-, waterbodem- en in-situ saneringen bedoeld, alsook tijdelijke uitplaatsingen van verontreinigde grond.


Doel van de cursus

De deelnemer beschikt na afronding van deze cursus over een aantal veiligheidskundige-, milieukundige- en uitvoeringsgerichte handgrepen voor het doen slagen van een bodemsaneringsproject.


Inhoud van de cursus

Onderwerpen van deze cursus:

  • technieken van bodemsanering
  • medebepalende aspecten bij het saneringsresultaat zoals grondsoort, grondwaterstand, weersomstandigheden
  • documentatie en registraties
  • relevante onderdelen van de RAW inclusief UAV en UAV-Gc
  • BRL 7000 met bijbehorende protocollen
  • Beoordelingsrichtlijnen (BRL) t.b.v. andere met bodemsanering verband houdende werkzaamheden
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bij de bodemsanering betrokken personen en instanties
  • wetgeving, waaronder Wet bodembescherming, Besluit en Regeling bodemkwaliteit, Besluit en Regeling Uniforme saneringen

Vereist instroomniveau

De deelnemer dient in het bezit te zijn van diploma DLP (deskundig Leidinggevende Persoon) en Asbestherkenning.


Cursusduur

1 dag


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een geïllustreerd cursusboek, dat na afloop bruikbaar is als praktisch naslagwerk.


Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemer een certificaat waarop de behaalde competenties omschreven zijn.


Organisatiemogelijkheden

In-company.


Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers per groep.


Cursusprijs

Prijs op aanvraag.